Hírek

Elérhetőségek

KORONAVÍRUS

Paulovics Géza, Mogyoród Nagyközség polgármestere a Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi Tv.) 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is 2020. március 15. és 2020. június 17. között az alábbi rendkívüli intézkedéseket hozta:

 1. Az önkormányzati fenntartású óvodában 2020. március 16-ától, hétfőtől rendkívüli szünetet rendelt el.

2. 2020. március 16-ától az egészségügyi alapellátás keretében tervezett egészségügyi ellátás csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.

3. 2020. március 17., kedd 08:00-tól visszavonásig készenlétet rendelt el.

Rendkívüli intézkedése keretein belül a Mogyoródi Nonprofit Kft. aktív állománya

  • rendes munkaidőt követően ügyeleti rendszerben állnak rendelkezésre
  • szabadság-engedélyezése csak különösen indokolt esetben a polgármester hozzájárulásával engedélyezhető,

A rendkívüli intézkedéssel járó kiadásokat túlmunka elrendelésének keretében kell elszámolni.

4. A mogyoródi területi védőnői szolgálat védőnői által alkalmazott eljárásrendről.

5. Helyi Operatív Törzs létrehozásáról.

6. A Mogyoród Nagyközség közigazgatási határain belül lakó, 70. életévüket betöltött személyeket arra kérte, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Amennyiben a 70. életévét betöltött személy vállalja fentieket és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az önkormányzat gondoskodik alapellátásának (bevásárlás, gyógyszerkiváltás) biztosításáról.

7. 3 laptop beszerzéséről

8. 2020. március 19., csütörtöktől elrendelte Mogyoródon az önkormányzati fenntartású Pillangós és Gesztenyés Óvoda bezárását.

9. 2020. március 18., szerdától elrendelte Mogyoródon az önkormányzat üzemeltetésében lévő játszótér, sportpark bezárását.

10. 2020. március 19-én védőmaszk megrendeléséről intézkedett.

11. 2020. március 22-étől megtiltotta az avar és kerti hulladék égetését.

12. Kiegészítette a 90/2020.(III.27.) Kt. határozatot.

13. Döntött a bölcsőde műszaki ellenőrének megbízásáról.

14. "Mogyoród" névhasználatot engedélyezett a Mogyoród Filmpark Kft-nek.

15. 1000 db védőmaszk megrendeléséről intézkedett a koronavírus elleni védekezés érdekében.

16. Normatív határozatot hozott.

17. A helyi Operatív Törzs képviselő tagjai részére költségtérítést állapított meg.

18. 2000 db védőmaszk megrendeléséről döntött.

19. A 17/2020.(IV21.) sz. rendkívüli polgármesteri határozatot kiegészítette.

20. A könyvvizsgálati szerződés módosításáról döntött.

21-50. A Képviselő-testület feladat, hatáskör és jogkörében eljárva hozott határozatokat 2020.04.24-én.

51. Óvodai ügyelet

52. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

53. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kijelölése

54. COVID-19 elleni védekezéshez szükséges eszközök megrendelése

55. Sportrendezvények, edzések megtartása

56. Belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött megbízási szerződés felmondása

57. Óvodán kívüli otthoni munkavégzéssel kapcsolatos óvodai pedagógiai program jóváhagyása

58. Az 53/2020.(IV.30.) határozat visszavonásáról

59. Kiegészítette a 90/2020.(III.27.) Kt. és a 12/2020.(IV.2.) polgármesteri határozatot.

60. A Mogyoród, 4503/8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 hrsz-ú ingatlanon kapcsán jelzálog jogok törléséről

61. A Mogyoród, Borsó u. 46-48. szám (2417 hrsz.) ingatlan belterületbe vonása

62. Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának és SZMSZ-ének elfogadása

63. Dr. Kamarás József Egészségházra új feladatellátási szerződések megkötése

64. Mogyoród Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének 1. sz. módosítása

65. Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői, családsegítői, gondozói és asszisztensi pályázatainak, Szakmai Programjának jóváhagyása, Alapító Okirat módosítása

66. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kijelölése

67. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról

68. Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával összefüggő szerződés módosítása

69. Mogyoród, 0272/9 hrsz ingatlan értékesítése

70. Mogyoród, Szadai úti ingatlanok (602, 603/7, 603/8 hrsz.) pályázati eredménye és értékesítése

71. Mogyoród, Bocskai utca 13. szám (908/6 hrsz.) helyi közút visszaadása

72. Játszóterek nyitásáról

73. Ober János Sportcentrum megnyitása

74. Szabadidő parkok, sportparkok megnyitása

75. Mogyoród, 0220/7-0220/10 hrsz ingatlanok más célú hasznosításának végrehajtása

76. Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának és SZMSZ-ének módosítása

78. Grosics Gyula Sportcsarnok megnyitása

79. Óvodavezetői pályázat elbírálásához szakértői bizottság tagjainak kijelölése

80. Vidámpark üzemeltetési célra történő ingatlan bérbeadás

81. Gyermekorvos, fogorvos rendelési ideje

82-94. A Képviselő-testület feladat, hatáskör és jogkörében eljárva hozott határozatokat 2020.05.29-én.

95. Donadent Fogászati Kft. szerződésmódosítása

96. Mogyoród, 0220/7, 0220/8, 0220/9, 0220/10 ingatlanok művelési ág átvezetése

97. döntés Mogyoród, 4503/1, 4503/2, 4503/6, 4503/7 hrsz-ú. ingatlanok kapcsán jelzálogjogok törléséről

98. Döntés a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzéséről

99. A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyének kialakításához szükséges költségvetési forrás meghatározása

100. Költségvetési források meghatározása

101. Költségvetési források meghatározása

102. VEKOP 4.1.1-15-2017-00007 sz. projekt kapcsán építési közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése és többlet önerő biztosítása

103. Mogyoród, 4470/63 és 4470/102 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos ajándékozási szándék

104. Mogyoród, 4470/63 és 4470/102 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos útelnevezés

105. Mogyoród, 4470/63 és 4470/102 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos útelnevezés 

 

Paulovics Géza, Mogyoród Nagyközség polgármestere

a Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, a képviselő-testület tagjainak támogatása mellett 2020. november 4. napjától az alábbi rendkívüli polgármesteri határozatokat hozta:

106. Napirend elfogadása

107. A 260 millió forint összegű, Művelődési Ház építése fejlesztési célú hitel felvételével kapcsolatos adósságot keletkeztető kérelem miatti döntés

108. Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

109. Mogyoród, 0160/115, /129 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása

110. Támogatói nyilatkozat a Képviselő-testület részéről a "Mogyoródi Csata 1074" animációs dokumentumfilm megvalósítására

111. Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet V. sz. módosításáról

112-143. A Képviselő-testület feladat, hatáskör és jogkörében eljárva hozott határozatokat 2020.11.27-én.

144-150. A Képviselő-testület feladat, hatáskör és jogkörében eljárva hozott határozatokat 2020.12.07-én.

151-174. A Képviselő-testület feladat, hatáskör és jogkörében eljárva hozott határozatokat 2020.12.16-án.

175. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetésével kapcsolatos döntés 2020.12.17-én.

176. Mogyoród, Feszty Árpád u. stabilizálási földmunkáinak, tört beton és murva terítésének megrendelése 2020.12.22-én.

 

2021. év:

 

1. Önkormányzati újság szerkesztésének és kiadásának ügye 2021.01.04-én.

2. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2021.01.04-én.

3. Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat helyiségei takarításának biztosítása 2021.01.05-én.

4. 170/2020.(XII.16.) sz. rendkívüli polgármesteri határozat kiegészítése 2021.01.06-án.

5. mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében veszélyhelyzet idején meghozott polgármesteri döntések megerősítése 2021.01.07-én.

6. VEKOP-4.1.1-15-2017-00007 projekt Infrastruktúra-fejlesztés (Bakonyerdő, Mogyoród) közbeszerzési eljárásának lezárásához többletforrás biztosítása 2021.01.07-én.

7. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetője költségtérítésével kapcsolatos döntés 2021.01.07-én.

8. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálása 2021.01.07-én.

9. Partnerségi egyeztetés lezárása (0155 hrsz) 2021.01.07-én.

10. Szent Jakab út 4503/23 hrsz.-ú ingatlanra (zöldterület) ivóvíz bekötés létesítése, vízóra átadása 2021.01.08-án.

11. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkavégzés alóli felmentése 2021.01.11-én.

12. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. pénzügyi/gazdasági átvilágítása 2021.01.12-én.

13. Kérelem Mogyoród név használatára 2021.01.12-én.

14. Mogyoród, Hungaroring 2/a alatt található irodahelységekre érkezett pályázatok elbírálása 2021.01.13-án.

15. Munkaviszony megszüntetése azonnali hatályú felmondással, visszahívás ügyvezetői kinevezésből 2021.01.19-én.

16. Mogyoród Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 2021.01.19-én.

17. Kérelem Mogyoród név használatára 2021.01.20-án.

18. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságába tag delegálása – módosított határozat 2021.01.21-én.

19. Mogyoródi Ifjúsági Testület 2020. évről szóló beszámolója 2021.01.21-én.

20. A Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár 2020. évi munkájáról szóló beszámoló és a 2021. évi munkaterv elfogadása 2021.01.21-én.

21. Tanácsadói szerződések felülvizsgálata 2021.01.21-én.

22. Pályázati felhívás a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére 2021.01.21-én.

23. Döntés a 2020. évi államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszközátadások felhasználásáról (Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány alapítványi elszámolás) 2021.01.21-én.

24. Mogyoród Települési Értéktár Bizottság 2020. évről szóló beszámolója és a 2021. évi pénzügyi és programterve 2021.01.21-én.

25. Szentjakab parkfaluban a 1573/68 és a 1573/69 hrsz. ingatlanok felajánlása megvételre 2021.01.21-én.

26. Vállalkozói adóalanyokkal kapcsolatos törvényességi felhívás 2021.01.21-én.

27. az önkormányzati képviselő és a képviselő-testület bizottsága tagjának juttatásáról szóló rendelet módosítása 2021.01.25-én.

28. Mogyoródi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés felülvizsgálata 2021.01.25-én.

29. Önkormányzati újság pályázatra beérkezett anyag elbírálása 2021.01.25-én.

30. Mogyoród, Feszty Árpád u. stabilizálási földmunkáinak, tört beton és murva terítésének megrendelése – módosított határozat 2021.01.26-án.

31. Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 2021. évi költségvetési rendeletének elfogadása 2021.01.26-án.

32. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetésének kidolgozásával kapcsolatos döntés 2021.01.26-án.

33. A Mogyoródi Pillangós Óvodában kiegészítő mozgásfejlesztés megvalósításának folytatása gyermekek részére 2021.01.27-én.

34. Mogyoródi Román Nemzetiségi Önkormányzattal való együttműködés felülvizsgálata 2021.01.27-én.

35. Pénzügyi Bizottság 2021. évi Munkaterve 20021.01.27-én.

36. Döntés a Mogyoródi Pillangós Óvoda intézményvezetőjének heti tanóráinak számáról – a 33/2021.(I.27.) sz. rendkívüli polgármesteri határozat visszavonásával egyidejűleg 2021.01.29-én.

37. Mogyoród, Szadai úti 602, 603/7 és a 603/8 hrsz. ingatlanok telekalakításával járó kötelezettségek 2021.01.29-én.

38. Döntés a Mogyoródi Pillangós Óvodában és Gesztenyés Tagóvodában a gyermekátadás rendjéről 2021.01.29-én.

39. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Közszolgáltatási Szerződése 2021.02.01-én.

40. A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyv 2021. és Belső Ellenőrzési Stratégiai Terve 2021-2024. 2021.02.01-én.

41. Te Történeted Bt. részére névhasználat engedélyezése – módosított határozat 2021.02.03-án.

 

Paulovics Géza, Mogyoród Nagyközség polgármestere

A Kormány 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én, majd a TKF-1/1793/1/2020. számon 2020. november 10-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – 2021. február 8. napjától az alábbi rendkívüli polgármesteri határozatokat hozta:

 

42. Beruházás menedzsment szolgáltatással kapcsolatos szerződés jóváhagyása - Önkormányzat 2021.02.08-án.

43. Beruházás menedzsment szolgáltatással kapcsolatos szerződés jóváhagyása - Hivatal 2021.02.08-án.

44. Községünkért, Mogyoródért Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés 2021 2021.02.10-én.

45. Tájékoztatás háziorvosi ellátás kapcsán tett panaszbejelentés kivizsgálásáról 2021.02.11-én.

46. Intézményi együttműködési megállapodás - családsegítő 2021.02.11-én.

47. Intézményi együttműködési megállapodás - művelődési ház 2021.02.11-én.

48. Intézményi együttműködési megállapodás - óvoda 2021.02.11-én.

49. Projekttanácsadói szolgáltatással kapcsolatos szerződés jóváhagyása - Önkormányzat 2021.02.15-én.

50. Válasz a Mogyoród 0266 hrsz. alatti patakmederrel kapcsolatos megkeresésre 2021.02.15-én.

51. Válasz a Mogyoród 0182/1 hrsz. alatti ingatlannal kapcsolatos megkeresésre 2021.02.15-én.

52. Központi orvosi ügyeleti ellátás jövőbeni biztosítása 2021.02.15-én.

53. Informatikai szolgáltatás nyújtása a Mogyoród Turisztikai Kft. részére 2021.02.15-én.

54. Mogyoród Nagyközség Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2021.02.17-én.

55. Frankó-Szőnyi Enikő munkavállalói szerződése 2021.02.18-án.

56. Közbeszerzési terv elfogadása 2021 2021.02.22-én.

57. Mogyoród Football Club (MFC) részletes beszámolója az Ober János Sportközponttal kapcsolatban végzett beruházásairól, felújításairól, fejlesztéseiről 2021.02.22-én.

58. Megbízás Mogyoród 0266 hrsz. alatti patakmederrel kapcsolatos vízjogi engedélyes tervek elkészítésére 2021.02.22-én.

59. Mogyoród, Fő tér telekalakításához kötött ajándékozási előszerződés felbontása 2021.02.24-én.

60. Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetének támogatási kérelme – módosított határozat 2021.02.25-én.

61. A Mogyoródi Pillangós Óvodában kiegészítő mozgásfejlesztés megvalósításának folytatása gyermekek részére 2021.02.26-án.

62. Támogatási kérelem 2021.02.26-án.

63. A Mogyoródi Pillangós Óvoda járványügyi zárlatának elrendelése 2021.02.28-án.

64. Infrashape Mogyoród Bt. részére névhasználat engedélyezése 2021.03.01-én.

65. Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról szóló 30/2004.(XII.13.) önkormányzati rendelet módosítása és az Esélyegyenlőségi Munkacsoport 2020. évi munkájáról tájékoztató 2021.03.01-én.

66. Éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2020 2021.03.01-én.

67. Együttműködési Megállapodás Mogyoródi Ifjúsági Testülettel 2021.03.01-én.

68. Mogyoródi Ifjúsági Testület támogatása 2021.03.01-én.

69. Laura Vicuna Rk. Óvoda kapcsán köznevelési szerződés módosítása és támogatási megállapodás kötése a 2021. évre 2021.03.01-én.

70. A Mogyoródi Pillangós Óvoda 2021. évi beiratkozási rendjének, valamint nyitvatartási idejének meghatározása 2021.03.01-én.

71. Önkormányzati fenntartású óvoda bezárásának elrendelése 2021.03.03-án.

72. Sportlétesítmények bezárása 2021.03.03-án.

73. Határozatok módosítása 2021.03.04-én.

74. Óvodai ügyelet megszervezése 2021.03.07-én.

75. Mogyoród, új Művelődési ház és könyvtár tervezési munkái 2021.03.08-án.

76. Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi szakmai beszámolója 2021.03.08-án.

77. Beszámoló a Mogyoródi Polgárőr Egyesület 2020. évben végzett munkájáról és együttműködési megállapodás felülvizsgálata 2021.03.08-án.

78. HUNG-2020 Pályázati keret felhasználása Mogyoródon 2021.03.08-án.

79. Evangélikus Egyházközség támogatásainak elszámolása 2021.03.08-án.

80. Községünkért, Mogyoródért Alapítvány támogatás elszámolása 2021.03.08-án.

81. Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda támogatás elszámolása 2021.03.08.-án.

82. Mogyoródi Református Egyházközség támogatás elszámolása 2021.03.08-án.

83. Római Katolikus Egyházközség támogatás elszámolása 2021.03.08-án.

84. Mogyoródi Szent Mihály Templomért Alapítvány támogatás elszámolása 2021.03.08-án.

85. A MÖTE 2020. évi beszámolója és az együttműködési megállapodás felülvizsgálata 2021.03.08-án.

86. Fót Város VI. Települési Környezetvédelmi Programja (2021-2025) 2021.03.08-án.

87. Fót Város Települési környezet védelméről szóló 46/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításának tervezete 2021.03.08-án.

88. Mogyoród Turisztikai Kft. Mindenki Karácsonya rendezvény támogatás elszámolása 2021.03.08-án.

89. A Gesztenyés tagóvoda tetőfelújítására vonatkozó pályázat 2021.03.08-án.

90. A Mogyoród Ma Szerkesztőségének 2020. évről szóló tájékoztatója 2021.03.08-án.

91. Polgármester szabadságának 2021. évi ütemezése 2021.03.12-én.

92. Mogyoród, Hangya pince felújítási munkái 2021.03.16-án.

93. Szent László Emlékhely és Látogatóközpont kapcsán felmerülő többletköltségek: lámpatestek beszerzése, nyílászáró pótmunka és autótöltő elektromos vezeték-kiépítése 2021.03.16-án.

94. Belső szabályzatok, utasítások és egyéb szabályozási eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos belső ellenőri jelentés és intézkedési terv 2021.03.22-én.

95. Óvodai felvételi körzethatár kijelölése 2021.03.22-én.

96. Don Bosco Nővérek Háza Alapítvány támogatási kérelme 2021.03.22-én.

97. Pályázati felhívás a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére – megismételt pályáztatás 2021.03.22-én.

98. Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Eljárásrendje a koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére 2021.03.24-én.

99. Új Művelődési Ház tervezése, építés felfüggesztés 2021.03.29-én.

100. HelpyNet Kft-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 2021.03.29-én.

101. Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátása, Bovard Kft. szerződés módosítása 2021.03.29-én.

102. Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézése, a közzétételi kötelezettség teljesítése szabályozottságának és szabályszerűségének ellenőrzése 2021.04.01-én.

103. Szigeti János r. alezredes Gödöllői Rendőrkapitányság vezetői kinevezésének véleményezése 2021.04.01-én.

104. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2020. évben végzett munkájáról 2021.04.06-án.

105. Közterület használatról szóló önkormányzati rendelet módosítása 2021.04.06-án.

106. Gödöllői úti, 680 és 682 hrsz ingatlanok résztulajdon vásárlása 2021.04.06-án.

107. Gödöllői úti, 680 és 682 hrsz ingatlanok résztulajdon vásárlása 2021.04.06-án.

108. A Mogyoród külterület 0155 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a településrendezési eszközök eseti módosítása - elfogadás 2021.04.06-án

109. A Mogyoród külterület 0155 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan a településrendezési eszközök eseti módosítása - elfogadás 2021.04.06-án.

110. Tervezési ajánlat elfogadás Mogyoród Nagyközség hatályos településrendezési eszközök módosításához 2021.04.06-án.

111. Mogyoród Nagyközség hatályos településrendezési eszközök módosítása-előzetes döntések meghozatala 2021.04.06-án.

112. Felhatalmazás Új Művelődési Házzal kapcsolatos eljárásra 2021.04.07-én.

113. Felhatalmazás Együttműködési Megállapodás aláírására a MÁV-HÉV Zrt-vel 2021.04.08-án.

114. mogyorodma.hu weboldal technikai karbantartása, frissítése 2021. évben 2021.04.12-én.

115. Mogyoród, 2560 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása 2021.04.12-én.

116. Mogyoród, 058/9 és a 058/10 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása 2021.04.12-én.

117. Mogyoród, 0160/35 hrsz.-ú ingatlan belterületbe vonása 2021.04.12-én.

118. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. 2021. évi költségvetésének stabilizálásával kapcsolatos döntés 2021.04.15-én.

119. Az „Év Pedagógusa Díj” adományozása 2021.04.19-én.

120. Mádai Sándor fogtechnikus rezsicsökkentésre irányuló kérelme 2021.04.19-én.

121. Mogyoródi Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása 2021.04.19-én.

Csatolmány(ok):