Hírek

Elérhetőségek

KORONAVÍRUS

Paulovics Géza, Mogyoród Nagyközség polgármestere a Kormány 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi Tv.) 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is 2020. március 15. és 2020. június 17. között az alábbi rendkívüli intézkedéseket hozta:

 1. Az önkormányzati fenntartású óvodában 2020. március 16-ától, hétfőtől rendkívüli szünetet rendelt el.

2. 2020. március 16-ától az egészségügyi alapellátás keretében tervezett egészségügyi ellátás csak akkor kerül elvégzésre, ha arra sürgős szükség miatt (életveszély vagy tartós egészségkárosodás elkerülése érdekében) kerül sor.

3. 2020. március 17., kedd 08:00-tól visszavonásig készenlétet rendelt el.

Rendkívüli intézkedése keretein belül a Mogyoródi Nonprofit Kft. aktív állománya

  • rendes munkaidőt követően ügyeleti rendszerben állnak rendelkezésre
  • szabadság-engedélyezése csak különösen indokolt esetben a polgármester hozzájárulásával engedélyezhető,

A rendkívüli intézkedéssel járó kiadásokat túlmunka elrendelésének keretében kell elszámolni.

4. A mogyoródi területi védőnői szolgálat védőnői által alkalmazott eljárásrendről.

5. Helyi Operatív Törzs létrehozásáról.

6. A Mogyoród Nagyközség közigazgatási határain belül lakó, 70. életévüket betöltött személyeket arra kérte, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

Amennyiben a 70. életévét betöltött személy vállalja fentieket és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az önkormányzat gondoskodik alapellátásának (bevásárlás, gyógyszerkiváltás) biztosításáról.

7. 3 laptop beszerzéséről

8. 2020. március 19., csütörtöktől elrendelte Mogyoródon az önkormányzati fenntartású Pillangós és Gesztenyés Óvoda bezárását.

9. 2020. március 18., szerdától elrendelte Mogyoródon az önkormányzat üzemeltetésében lévő játszótér, sportpark bezárását.

10. 2020. március 19-én védőmaszk megrendeléséről intézkedett.

11. 2020. március 22-étől megtiltotta az avar és kerti hulladék égetését.

12. Kiegészítette a 90/2020.(III.27.) Kt. határozatot.

13. Döntött a bölcsőde műszaki ellenőrének megbízásáról.

14. "Mogyoród" névhasználatot engedélyezett a Mogyoród Filmpark Kft-nek.

15. 1000 db védőmaszk megrendeléséről intézkedett a koronavírus elleni védekezés érdekében.

16. Normatív határozatot hozott.

17. A helyi Operatív Törzs képviselő tagjai részére költségtérítést állapított meg.

18. 2000 db védőmaszk megrendeléséről döntött.

19. A 17/2020.(IV21.) sz. rendkívüli polgármesteri határozatot kiegészítette.

20. A könyvvizsgálati szerződés módosításáról döntött.

21-50. A Képviselő-testület feladat, hatáskör és jogkörében eljárva hozott határozatokat 2020.04.24-én.

51. Óvodai ügyelet

52. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

53. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kijelölése

54. COVID-19 elleni védekezéshez szükséges eszközök megrendelése

55. Sportrendezvények, edzések megtartása

56. Belső ellenőrzési feladatok ellátására kötött megbízási szerződés felmondása

57. Óvodán kívüli otthoni munkavégzéssel kapcsolatos óvodai pedagógiai program jóváhagyása

58. Az 53/2020.(IV.30.) határozat visszavonásáról

59. Kiegészítette a 90/2020.(III.27.) Kt. és a 12/2020.(IV.2.) polgármesteri határozatot.

60. A Mogyoród, 4503/8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 hrsz-ú ingatlanon kapcsán jelzálog jogok törléséről

61. A Mogyoród, Borsó u. 46-48. szám (2417 hrsz.) ingatlan belterületbe vonása

62. Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának és SZMSZ-ének elfogadása

63. Dr. Kamarás József Egészségházra új feladatellátási szerződések megkötése

64. Mogyoród Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének 1. sz. módosítása

65. Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői, családsegítői, gondozói és asszisztensi pályázatainak, Szakmai Programjának jóváhagyása, Alapító Okirat módosítása

66. Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kijelölése

67. Beszámoló a Gödöllői Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról

68. Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásával összefüggő szerződés módosítása

69. Mogyoród, 0272/9 hrsz ingatlan értékesítése

70. Mogyoród, Szadai úti ingatlanok (602, 603/7, 603/8 hrsz.) pályázati eredménye és értékesítése

71. Mogyoród, Bocskai utca 13. szám (908/6 hrsz.) helyi közút visszaadása

72. Játszóterek nyitásáról

73. Ober János Sportcentrum megnyitása

74. Szabadidő parkok, sportparkok megnyitása

75. Mogyoród, 0220/7-0220/10 hrsz ingatlanok más célú hasznosításának végrehajtása

76. Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának és SZMSZ-ének módosítása

78. Grosics Gyula Sportcsarnok megnyitása

79. Óvodavezetői pályázat elbírálásához szakértői bizottság tagjainak kijelölése

80. Vidámpark üzemeltetési célra történő ingatlan bérbeadás

81. Gyermekorvos, fogorvos rendelési ideje

82-94. A Képviselő-testület feladat, hatáskör és jogkörében eljárva hozott határozatokat 2020.05.29-én.

95. Donadent Fogászati Kft. szerződésmódosítása

96. Mogyoród, 0220/7, 0220/8, 0220/9, 0220/10 ingatlanok művelési ág átvezetése

97. döntés Mogyoród, 4503/1, 4503/2, 4503/6, 4503/7 hrsz-ú. ingatlanok kapcsán jelzálogjogok törléséről

98. Döntés a Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásához szükséges informatikai eszközök beszerzéséről

99. A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat székhelyének kialakításához szükséges költségvetési forrás meghatározása

100. Költségvetési források meghatározása

101. Költségvetési források meghatározása

102. VEKOP 4.1.1-15-2017-00007 sz. projekt kapcsán építési közbeszerzési eljárás eredményének kihirdetése és többlet önerő biztosítása

103. Mogyoród, 4470/63 és 4470/102 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos ajándékozási szándék

104. Mogyoród, 4470/63 és 4470/102 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos útelnevezés

105. Mogyoród, 4470/63 és 4470/102 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos útelnevezés 

 

Paulovics Géza, Mogyoród Nagyközség polgármestere

a Kormány 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a Belügyminisztérium és Miniszterelnökség veszélyhelyzetre tekintettel 2020. március 21-én kiadott közös szakmai állásfoglalására is – a mogyoródi képviselő-testület feladat-, hatáskör- és jogkörében eljárva, a képviselő-testület tagjainak támogatása mellett 2020. november 4. napjától az alábbi rendkívüli polgármesteri határozatokat hozta:

106. Napirend elfogadása

107. A 260 millió forint összegű, Művelődési Ház építése fejlesztési célú hitel felvételével kapcsolatos adósságot keletkeztető kérelem miatti döntés

108. Rendeletalkotás Mogyoród Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet IV. sz. módosításáról

109. Mogyoród, 0160/115, /129 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása

110. Támogatói nyilatkozat a Képviselő-testület részéről a "Mogyoródi Csata 1074" animációs dokumentumfilm megvalósítására

Csatolmány(ok):