Hírek

Elérhetőségek

Család- és gyermekjóléti Szolgálat

Településünkön a szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi fenntartója 2020. július 1-jétől Mogyoród Nagyközség Önkormányzata.

A szolgáltatások törvényi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény, valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról adja.

A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat elérhetősége:

2146 Mogyoród, Dózsa György út 25. (Volt Hangya épület)

info@mogyorodcsaladsegito.hu

Telefonszám: 06-28-540-630, 06-30- 663-98-14.

Ügyfélfogadás:           Hétfő: 13.00 - 17.00
                                    Szerda: 9.00 – 17.00
                                    Péntek: 9.00 – 13.00

Munkatársak:
Szabó Réka                            intézményvezető
Frankó Emese                        intézményvezető helyettes
Szabó Elvira                          szociális gondozó
Papp Krisztina                       szociális asszisztens

 

A fenntartó elérhetősége:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata
2146 Mogyoród, Dózsa Gy. út 40.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes és – a hatósági intézkedéssel érintett esetek kivételével – önkéntes.

A szolgáltatás nyújtása történhet egyszeri esetkezelésként, illetve a klienssel kötött megállapodás alapján, amely egy hosszabb távú segítő tevékenységet jelent.

Főbb feladatai:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás: családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése

 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése

 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása

 • kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatás (ingyenes ruhaválogatási lehetőség, rendszeres pékáru és zöldség-gyümölcs osztás szerdai és pénteki napokon a családsegítő helyiségében rászoruló mogyoródi lakosok részére.)

 • szociális segítőmunka; a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása

 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében

 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése

 • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről.

 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése

 • a gyermek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedés megtétele

 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, szociális diagnózis készítésében való közreműködés

 • egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételének kezdeményezése és szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni a szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálat igénybevételét

 • a gyermek súlyos veszélyeztetettsége esetén azonnali intézkedés megtétele a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében

 • a gyermek súlyos veszélyeztetettsége esetén tett hatósági intézkedés során együttműködés a gyermekjóléti központ munkatársával

 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a törvényben meghatározott tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása (havi egy alkalommal közös megbeszélés az oktatási-nevelési intézmények, az egészségügyi intézmények, a szociális intézmények dolgozóival)

 • közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés

 • szabadidős programok szervezése

 • hivatalos ügyek intézésének segítése

 • a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának segítése

 • felkérésre környezettanulmány készítése

 • a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése

 • a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetésének kezdeményezése

2016. január 1-től a gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül ellátandó feladatok közötti munkamegosztás céljából járási szinten létrejöttek a család- és gyermekjóléti központok, amelyek feladatuk szerint a hatóság közeli intézkedéseket igénylő gyermekvédelmi ellátásokkal (védelembe vétel, nevelésbe vétel, családba fogadás, utógondozás) foglalkoznak, valamint olyan speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítanak, mint jogi tanácsadás, pszichológus, családterápia, kapcsolattartási ügyelet, mediáció.

Mogyoród lakosai a Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központhoz tartoznak (címe: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.; Tel: 28-513-605 illetve 606). A központ speciális szolgáltatásait szolgálatunkon keresztül igényelhetik.

Gödöllői Forrás Szociális Segítő és Gyermekjóléti Központ

Ellátási terület: Gödöllő és a Gödöllői járás (amibe Mogyoród is beletartozik)

A gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermek védelmére irányuló tevékenységet lát el.

A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt.

Speciális szolgáltatások:

 • kapcsolattartási ügyelet (bíróság, gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartások esetében vehető igénybe) Tel: 06/20-249-4865, hívható szerdán és szombaton 10-18 óráig, csütörtökön 10-16 óráig.
 • kórházi szociális munka
 •  jogsegélyszolgálat (hétfőnként 13-15 óráig, előjegyzés szükséges, időpont telefonon és személyesen kérhető)
 • pszichológus
 • fejlesztő pedagógus
 • családkonzultáció, családterápia, családi döntéshozó konferencia
 • készenléti szolgálat: az intézmény nyitva tartása után felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtására szolgál. Hívható, munkanapokon 18 órától másnap reggel 8 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon reggel 8 órától másnap reggel 8 óráig. Tel: 06-20/260-0709. Nem ingyenes szám.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és a Család-és Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai ingyenesek.

Elérhetőségek:
Cím: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám u. 7.
Tel.: 28/513-605, 28/513-606, 28/500-044
Telefonos elérhetőség: 0-24 óráig.
Fax: 28/430-423E-mail: forras.gyk@gmail.com
Vezető: Forrainé Murányi Judit intézményvezető

Ügyfélfogadás:
Hétfő               8-18
Kedd               8-16
Szerda             8-18
Csütörtök        8-16
Péntek             Nincs ügyfélfogadás