Hírek

Elérhetőségek

Pályázati kiírás az Önkormányzati újság szerkesztésére, kiadására

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

Telefon: 28/540-716 Fax: 28/540-715

E-mail: mogyorod@mogyorod.hu

PÁLYÁZATOT

hirdet az

az új önkormányzati újság szerkesztése, kiadása és terjesztése feladatainak ellátására

valamint a lap címével azonos weboldal és közösségi oldal(ak) (Facebook/ Instagram/ Twitter) üzemeltetésére

1. A pályázat célja:

az önkormányzati lap (a továbbiakban: újság) felelős szerkesztői, kiadói és terjesztői feladatainak ellátása, valamint a lap címével azonos weboldal és közösségi oldal(ak) (Facebook/ Instagram/ Twitter) üzemeltetése.

Az újság célja színvonalas és tartalmas települési információs újság létrehozása, amely megvalósítja az önkormányzat képviselő-testülete és szerveitől, tisztségviselőitől a lakosság irányába történő információáramlás helyi értékeknek megfelelő biztosítását, valamint a helyi közösség életében jelentős hagyományok, rendezvények hírül adásával és bemutatásával a lakosság aktivitásának növelését.

2. Megjelenésre vonatkozó adatok:

 • Példányszám: 2500 db (+/- 500db) pld/hó
 • Alak: A/4, irkafűzve
 • terjedelem: évi 288 oldal, lapszámonként átlagosan 24 oldal (20 oldal belív és 4 oldal borító) A havilap tartalmazhat hirdetéseket, de a kereskedelmi célú hirdetések mértéke lapszámonként az aktuális terjedelem 10%-át nem haladhatja meg.
 • Szín: borító 4 szín color (4+4); belív 4 szín color (4+4)
 • Papír: borító 110 gr-os ofszet; belív 80 gr-os ofszet
 • Lapzárta: minden hó 5. napja
 • Megjelenés: havonta, minden hónap 15. napjáig, aktualitástól függően
 • Terjesztés: a megbízott kötelessége, a lap ingyenes a mogyoródi háztartások számára
 • Mogyoród Nagyközség Önkormányzatát 100 db ingyenes, köteles példány illeti meg
 • Az újság első oldalát Mogyoród nagyközség címerével kell ellátni
 • A lap nem ad teret a személyiségi jogot sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak
 • Az újsággal kapcsolatos engedélyek beszerzése, a jogszabályi előírásoknak való folyamatos megfelelés biztosítása

 

3. Tartalmi elvárások és egyéb kötelezettségek:

- objektív tájékoztatás

- helyi értékek közvetítése

- folyamatos tájékoztatás az önkormányzat munkájáról, a testületi ülések határozatairól

- a közérdekű információkon túl beszámolók a település kulturális, sport- és egyéb eseményeiről, emellett állandó rovatok működtetése, valamint a lakosság bevonása az újság írásába (lakosság által írt cikkek megjelentetése)

- magazinszerű megjelenési forma, olyan tartalmi elemekkel megtöltve, amelyek között minden korosztály megtalálja az őt érdeklő témát,

- a fentiek értelmében együttműködés az újság tartalmának megjelenés előtti jóváhagyásával megbízott Alpolgármesterrel, az önkormányzati intézmények vezetőivel, a helyi civil szervezetek és egyházak képviselőivel,

- az újság teljes terjedelmének PDF formátumban minden hó 10. napjáig a mogyorod@mogyorod.hu címre történő elküldése,

- a szerkesztő gondoskodik az újság köteles példányainak – 6 pld. – továbbításáról az Országos Széchenyi Könyvtárba,

- a helyi PR és marketing stratégiával egységes megjelenésre való törekvés

4. Jelentkezőkkel szemben támasztott követelmények:

1. szakmai tapasztalat bemutatása;

2. koncepció csatolása, melyben röviden vázolja elképzeléseit az újság formai és tartalmi megújításával, igényesebbé tételével kapcsolatban;

3. minta-újság elkészítése;

4. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírása; nyomdai háttér bemutatása.

5. Pályázathoz csatolni kell:

- a felelős szerkesztő (főszerkesztő) személyes adatait, szakmai önéletrajzát;

- az újságírói és a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatát;

- a minta-újságot;

- az árajánlatot.

6. A szerződés időtartama:

A nyertes pályázóval határozott idejű, a Képviselő testület által jóváhagyott szerződéskötés időpontjától legkésőbb 2022. március 31. napjáig tartó – szerződés kerül aláírásra. A szerződés mindkét fél részéről 3 hónapos határidővel írásban felmondható.

Pénzügyi teljesítés havonta egyszer, minden hónap 15. napján benyújtott számla alapján, átutalással, 15 napos határidővel történik.

Az ajánlati összeg egy hónapra vetítve kerüljön meghatározásra fix összegben, mely összeg vis maior (extra infláció, Euró bevezetés, stb.) esetén módosítható. Az újság szerkesztőjét az ajánlati összegen felül megilleti a reklámokból befolyó bevétel is.

7. A pályázat benyújtása:

Az ajánlatot írásban és lezárt borítékban, egy eredeti és egy másolati példányban kérjük benyújtani. A borítón kizárólag a „Mogyoródi Újság pályázat” felirat szerepelhet. Az újság jelenlegi neve Mogyoródi Krónika, azonban a pályázónak lehetősége van új nevet javasolni az újság címének.

A pályázatot 2020. február 17. hétfő 18.00 óráig a Polgármesteri Hivatal Titkársága (2146 Mogyoród Dózsa György út 40.) lehet leadni. A postai úton benyújtott pályázatok beérkezési határideje ugyanezen időpont (2020. február 17. hétfő 18.00 óra). A pályázati határidőn túl benyújtott pályázat érvénytelen.

8. A pályázat elbírálása:

- érvénytelen az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglaltaknak;

- az elbírálás elsődleges szempontja: összességében a legkedvezőbb ajánlat kerül elfogadásra;

- az érvényes pályázatot benyújtók személyes meghallgatására a Pénzügyi Bizottság ülésén kerül sor (Mogyoródi Polgármesteri Hivatal)

- a pályázat elbírálása legkésőbb a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a 2020. februári rendes képviselő-testületi ülésen történik;

- a szerződéskötés tervezett időpontja: a testületi ülést követően, legkésőbb 2020. március 5.

- a pályázókat írásban értesítjük az eredményről.

- az Önkormányzat fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot adott esetben eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázattal kapcsolatos esetleges kérdéseiket a (28) 540-716 telefonszámon Trabalka Szilvia alpolgármester asszonynak tehetik fel.