Hírek

Elérhetőségek

Pályázati felhívás Mogyoród, 0286/51 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Ingatlan értékesítésére

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Polgármestere, nyílt felhívást tesz közzé az Önkormányzat tulajdonában álló, Mogyoród 0286/51 hrsz-ú kivett telephely művelési ágú ingatlan értékesítésére, a 5/2020. (IV.27.) sz. önkormányzati rendelete szerint.

 

A felhívás tárgyát képező ingatlan adatai:

A hasznosításra megjelölt ingatlan 0286/51 hrsz. mérete 5411 m2. Természetben, Mogyoród külterületén, az M3 autópálya mellett található. Gksz1 övezeti besorolású, „kereskedelmi, szolgáltató területek” övezetébe tartozik, melyre a Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület beépítésének szabályai vonatkoznak a 26. § -a szerint;

„(1) A szabályozási terveken Gksz jellel jelöltek az általános kereskedelmi, szolgáltató területek, ahol az OTÉK szerinti rendeltetéseken kívül elhelyezhető:

a) iroda,

b) szállás jellegű épület

c) közösségi szórakoztató

d) vendéglátó,

e) sport rendeltetés,

f) üzemanyagtöltő állomás,

g) egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, ha az a terület sajátos használatát nem korlátozza, attól nem igényel védelmet, valamint rendeltetése szerint külön jogszabályi előírásoknak megfelel.[1] {…}

(4) A kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területen

a) a nem közterületi telekhatárok mentén általában legalább 3 m szélességű,

b) a lakó építési övezet határa mentén legalább 5 m szélességű zöldfelület védőfásításként telepítendő.

(5) A (4) bekezdés szerinti sáv a bejáratok szélességében megszakítható, parkoló a sáv területén nem helyezhető el.

(6) Az 1. mellékletben a Gksz építési övezetre meghatározott legkisebb zöldfelületi arány 5 %-kal csökkenthető, ha

a) a telek minden 100 m2 telekterület után legalább 1 nagy lombkoronájú fát telepítenek, amelybe a parkolókba telepített fák is beletartoznak, vagy

b) a zöldfelületek legalább 70 %-át védőfásításként vagy 3 szintesen alakítják ki.

(7) Fekvőtelek esetén az előkert mérete 1 m, a hátsókert 3 m lehet, ha ezzel a szomszédos ingatlanok beépíthetőségét nem lehetetleníti el.[2]

A tulajdoni lap szerint vezetékjog; 48 m2 és 112 m2 nagyságú területre, jogosult az Elmű Hálózati Elosztó Kft. Bányaszorgalmi jog 438 m2 és 438 m2 területre, jogosult a FGSZ Földgázszállító Zrt. Vezetékjog 727 m2 MAVIR Magyar Villamosenergia-Ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.

A földrészletre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg törvény alapján.

Az ingatlan per-, teher- és igénymentes.

A képen szöveg, térkép látható</p>
<p>Automatikusan generált leírás

Ingatlan HÉSZ kivonata (piros körrel jelölve)

A képen ülő, torta, régi, vonat látható</p>
<p>Automatikusan generált leírás

Az ingatlan Google térképe

 

A képen kültéri, fű, út, mező látható</p>
<p>Automatikusan generált leírás

A telephely fotója

A képen fű, kültéri, mező, épület látható</p>
<p>Automatikusan generált leírás

A telephely fotója

 

 

 

A felhívás tárgyát képező 0286/1 ingatlan eladási ára:

bruttó 34.500.000, - Ft.

 

Az ingatlanról további információt, és az pályázathoz szükséges formanyomtatványokat, a bene-lovaszi@mogyorod.hu vagy a 0670/412 0246 telefonszámon, Bene-Lovászi Gabriella műszaki és vagyongazdálkodási ügyintézőtől kérhet.

A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.

A Kiíró pályázati biztosítékként, 3.000.000, -Ft-ot, azaz összesen hárommillió forint bánatpénz megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázati eljárás első fordulójáig kell a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata ERSTE Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-80754484 számú letéti számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidőig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen.
A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi a szerződés megkötésétől kezdődően.
A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg.

A pályázó ajánlati kötöttsége a Képviselő-testület által történő elbírálását követő legfeljebb 30 napig, illetve a nyertes pályázat esetén a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.

A Kiíró a beépíthetőségért nem vállal szavatosságot, mert a használatot akadályozhatja a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szolgalmi jog jogosultjának előírása.

A pályázó a pályázati határidőig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, az ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.

Tulajdonjog eszmei hányadára pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.

Az ajánlattevő, az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, zárt borítékban nyújthatja be a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalhoz személyesen, vagy postai úton úgy, hogy az ajánlat megérkezzen 2020. november 16. hétfő 12.00 óráig.

A zárt borítékon feltüntetendő szöveg: „Ajánlat a Mogyoród 0286/51 hrsz.-ú ingatlan megvételére.”

Az ajánlattevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a bírálat eredményéről.

A vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szerződés aláírását követően - a Magyar Állam elővásárlási jogáról szóló nyilatkozatának határidejét nem számolva - 30 napon belül, Mogyoród Nagyközség Önkormányzat költségvetési számlájára, átutalással történhet. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár. Az önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel további tárgyalást folytasson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a legjobb nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki ajánlattevőként ajánlatot tett.

Az ajánlattevővel nem köthető szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és ügyvédi költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.

Az ajánlat elbírálásáról Mogyoród Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete dönt, ezért az ajánlatnak legalább 2020. november 30-ig érvényesnek kell lennie.

A Képviselő-testületi döntést követően a nyertes pályázó az adásvételi szerződést 15 napon belül köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Mogyoród Nagyközség Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázati dokumentációban leírtakat, így különösen pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

 1. magánszemély esetén, személyes adatairól, adóazonosító jelérről,
 2. nem természetes személy esetén, a beazonosításához szükséges adatokról és a képviselő képviseleti jogáról, átlátható szervezetnek minősülésről, valamint mellékelni kell az aláírási címpéldányt,
 3. a megajánlott bruttó vételárról,
 4. nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról,
 5. nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről,
 6. nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs,
 7. nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg,
 8. nyilatkozatot a Magyar Állam elővásárlási jogának tudomásul vételéről,
 9. nyilatkozat a pályázattal érintett természetes személyektől a személyes adataik pályázati eljárásban történő felhasználásához történő hozzájárulásról.
   
  Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést!
  A pályázatok felbontásának ideje és helye: a benyújtási határidő napján 14 órától a Mogyoród Polgármesteri Hivatal (2141 Mogyoród, Dózsa György út 40.) hivatalos helyiségében. A bontásról jegyzőkönyv készül, amelyben rögzítésre kerül a pályázó neve vagy elnevezése, az ajánlati ár, pályázat előírásoknak (formai és tartalmi érvényességi feltételeknek) való megfelelősége vagy annak hiánya és oka. A polgármester hiánypótlásra szólítja fel az ajánlatadót vagy visszautasítja azt az ajánlatot, amely a felhívásban vagy a dokumentációban meghatározott feltételeknek maradéktalanul nem felelnek meg.
   
  Az ingatlanhasznosítási felhívás megjelenik a www.mogyorod.asp.lgov.hu oldalon és az önkormányzat Facebook oldalán is. Közzététel napja: 2020.11.04.
   
  2020. november 4.                                                   
                                                                                                Paulovics Géza
                                                                                                polgármester sk.
 

[1] Kiegészítette az 5/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2019. február 14-től.

[2] Kiegészítette az 5/2019. (I.30.) önkormányzati rendelet 9. §-a. Hatályos: 2019. február 14-től.