Hírek

Elérhetőségek

Pályázat műszaki ügyintéző munkakör betöltésére

Polgármesteri Hivatal Mogyoród

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Polgármesteri Hivatal Mogyoród
Műszaki, Településüzemeltetési és Beruházási Iroda

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Szakhatósági eljárások lefolytatása, közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulások ügyintézése közművezetékek ügyében.

Ellátandó feladatok:

Településüzemeltetéssel kapcsolatos lakossági igények, felvetések gyűjtése, szakmai előkészítés, kapcsolódó szakvélemények, döntés előkészítése. Előzetes szakhatósági és szakhatósági vélemények kiadása (telekalakítási, stb.) ügyekben. Burkolatbontási hozzájárulások, közútkezelői hozzájárulások, tulajdonosi hozzájárulások közművek létesítéséhez. Belterületbevonás, művelési ág változás ügyintézése, előkészítése. Rendeltetési mód változással kapcsolatos hatósági bizonyítványok kiadásának ügyintézése. Jegyzői hatáskörbe tartozó környezetvédelmi és vízügyi hatósági ügyek ügyintézése. Környezetvédelmi és természetvédelmi önkormányzati feladatok döntés előkészítése, végrehajtásának szervezése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

I. számú melléklet: 32 Település, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 •  Cselekvőképesség,
 •  Büntetlen előélet,
 •  Középiskola/gimnázium, Műszaki középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Főiskola, 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör Az I. besorolási osztály
 • Közigazgatási szervnél szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata.
 • a 45/2012.(III.20.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz a, besoroláshoz minden munkahely feltüntetésével
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
 •  Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint a www.mogyorod.hu weboldalon megtalálható adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja.
 •  Nyilatkozat, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. április 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vasné Belics Orsolya Irodavezető nyújt, a 06-28/540-716/210, 06-30/230-7648 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal Mogyoród címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3361/2021., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző. [MB1] 
 • Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról a jegyző dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


 [MB1]