Hírek

Elérhetőségek

Pályázat Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségének betöltésére (Határidő: 2021.04.20)

Mogyoród Nagyközség Polgármestere

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, mint a Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. alapítója nevében

pályázatot hirdet a

Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft.

ügyvezetői tisztségének betöltésére

 

A pályázat kiírója:

Mogyoród Nagyközség Polgármestere /2146 Mogyoród, Dózsa György út 40./

Munkáltató:
Mogyoród Településüzemeltető Nonprofit Kft. (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.)
A munkáltatói jogkör gyakorlója: Mogyoród Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nevében Mogyoród Nagyközség Polgármestere

Munkaviszony időtartama: 2021. június 1. – 2026. május 31-ig tartó határozott időre, 3 hónap próbaidővel.

Jogállás:
Jelen pályázati kiírás alapján a Kft. ügyvezetését a vezető tisztségviselő a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:112. § (1) bekezdésében foglalt munkaviszony keretében látja el.

Bérezés és egyéb juttatás:

Az ügyvezető igazgató munkabérét a Képviselő-testület állapítja meg. Az egyéb juttatások esetében Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott Javadalmazási Szabályzat az irányadó. A pályázó bérigényét a pályázatában kérjük feltüntetni.

Az ügyvezető feladata:

A Társaság alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálása, irányítása, ellenőrzése, a Társaság működésének biztosítása, költségvetésének betartása, a munkáltatói jogok gyakorlása.

 • a társaság eredményes, hatékony és gazdaságos működtetése a hatályos jogszabályoknak, az alapító okiratnak, valamint a belső szabályzatoknak megfelelően és az ehhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása,
 • a munkáltatói jogok gyakorlása a Társaság alkalmazottai/munkavállalói tekintetében,
 • a társaság képviselete hatóságok előtt, valamint harmadik személyekkel szemben,
 • a Képviselő-testület által elfogadott éves üzleti tervben meghatározott célok megvalósítása,
 • a társaság vagyonának megőrzése, gyarapítása, a Társaság célszerű és hatékony működésének elősegítése,
 • mindazon kötelezettségek teljesítése, feladatok ellátása, amelyeket a Ptk, egyéb jogszabályok, a Társaság alapító okirata, a Munkáltató belső szabályzatai, valamint a munkaszerződés az ügyvezetőre hárít.

Munkakörébe tartozó lényeges feladatok:

 • a társaságra vonatkozó jogszabályok, az SZMSZ, a belső szabályzatok és a közétkeztetésre vonatkozó rendeletek betartása mellett a Kft. gazdaságos és hatékony működtetése;
 • településüzemeltetéshez kapcsolódó menedzsment feladatok elvégzése;
 • a társaság képviselete harmadik személlyel szemben, illetve bíróság és más hatóság előtt;
 • Sportlétesítmények hatékony és gazdaságos üzemeltetése;
 • Köztemető üzemeltetésével kapcsolatos jogszabályok betartása, temető működtetése (temetkezés kivételével);
 • a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása.

A pályázati feltételek

 • felsőfokú szakirányú végzettség közgazdasági, gazdasági, környezetgazdálkodási vagy a feladathoz igazodó szakmai területen,
 • gazdasági társaságnál szerzett, legalább 1 év cégvezetői tapasztalat,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség annak esedékességekor történő teljesítése - a pályázónak a munkaviszony létesítését követő 30 napon belül, illetve az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie.
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati vagyonhasznosítási, településüzemeltetési területen szerzett közép- és/vagy felsővezetői gyakorlat, szakmai tapasztalat,
 • hulladékkezeléssel összefüggő korábbi tapasztalat,
 • közbeszerzési jártasság, pályázatok lebonyolításában szerzett gyakorlat,
 • helyismeret.

Elvárt kompetenciák:

 • felelősségteljes, önálló munkavégzés,
 • kiváló kommunikációs, szervező- és problémamegoldó készség,
 • megbízhatóság, szakmai elhivatottság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 1. a pályázó szakmai életútját bemutató, fényképes szakmai önéletrajz;
 2. iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolatai;
 3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelmezésről szóló igazolás;
 4. szakmai tapasztalatot, gyakorlatot igazoló dokumentumok;
 5. a társaság működtetésére vonatkozó szakmai program, szakmai elképzelések és vezetési koncepció
 6. nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 7. nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről;
 8. nyilatkozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Harmadik könyve szerinti kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyve 211. § szerinti összeférhetetlenségről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. június 1. napjától tölthető be.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázatot Mogyoród Nagyközség Polgármesterének címezve, postai úton (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) vagy e-mail útján a polgarmester@mogyorod.hu e-mail címre. A borítékon, email tárgyában kérjük feltüntetni a következőt: „ügyvezetői pályázat”.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paulovics Géza polgármester ad, a +36704120247-es telefonszámon.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2021.03.22.

 • Mogyoród Nagyközség honlapja,
 • Mogyoród Nonprofit Kft honlapja,
 • Facebook
 • Mogyoród Ma honlapja,

A pályázat elbírálásának módja, rendje és határideje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatokat a veszélyhelyzet tartalma alatt Mogyoród Nagyközség Polgármestere bírálja el, amennyiben a veszélyhelyzet megszűnik, a Képviselő-testület a soron következő ülésén. A polgármester/Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának határideje:

2021. április 20.

A pályázat elbírálásának határideje:

2021. április 30.