Hírek

Elérhetőségek

Család- és gyermekvédelmi szolgáltatás

Településünkön a szociális és gyermekjóléti alapellátások intézményi fenntartója az önkormányzattal kötött ellátási szerződés alapján a Magyar Protestáns Segélyszervezet.

A szolgáltatások törvényi hátterét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. törvény, valamint az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról adja.

A szolgálat elérhetősége:

2146 Mogyoród, Hungaroring u. 2/a. (a temetővel szemben)

Telefonszám: 06-28-540-630, 06-30- 663-98-14.

Ügyfélfogadás:           Hétfő: 13.00 - 17.00
                                    Szerda: 9.00 – 17.00
                                    Péntek: 9.00 – 13.00

Munkatársak:
Czakóné Kadocsa Alexandra vezető
Szvitek Beáta                         családsegítő
Frankó Emese                        szociális asszisztens
Monostoriné Szabó Elvira     szociális gondozó

A személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelmeket a Magyar Protestáns Segélyszervezethez kell benyújtani, ahol a szolgáltatások igénybevételéről bővebb tájékoztatást Frankó Emese ad.

A fenntartó elérhetősége:

Magyar Protestáns Segélyszervezet
2144 Kerepes, Szabadság út 84.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás egy olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

A szociális gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

A házi segítségnyújtás térítésköteles szolgáltatás.

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodunk:

 • Azokról az időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk más nem gondoskodik.
 • Azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegekről, akik állapotokból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek.
 • Azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.
 • Azokról a személyekről, akik a rehabilitációt követően a saját lakókörnyezetükbe történő visszailleszkedés céljából támogatást igényelnek önálló életvitelük fenntartásához.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó gondozási tevékenység különösen

 • az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása,
 • alapvető gondozási, ápolási feladatok ellátása, közreműködés az ellátott egészségi és pszichés állapotának javításában
 • segítségnyújtás a gondozott mindennapi életében adódó konfliktusok feloldásában, problémái megoldásában
 • közreműködés a személyi higiéné megtartásában,
 • közreműködés a lakókörnyezeti higiéné megtartásában és az ellátást igénybe vevő háztartásának vitelében,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőnek a környezetével való kapcsolattartásában,
 • segítségnyújtás az ellátást igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet elhárításában,
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 • az ellátást igénybe vevő segítése a számukra szükséges szociális ellátásokhoz és transzferjövedelmekhez való hozzájutásban,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése.
 • együttműködés az egészségügyi és szociális alap- és szakellátást nyújtó intézményekkel.
 • a lakosság körében felmerülő alapszolgáltatási igények folyamatos figyelemmel kísérése,
 • a szociális munka gyakorlati hatékonyságának és hatásosságának elősegítése,
 • a szolgáltatásokra és a gondozási munkára vonatkozó jogszabályok, szakmai szabályok érvényre juttatása,
 • kapcsolattartás más szociális, illetve egészségügyi intézményekkel,

Étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezését gondoskodunk, akik azt önmaguknak vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés igénybevételéhez az egészségi állapot tükrében a háziorvos tesz javaslatot.

Az étkeztetés az ünnepnapok kivételével, hétfőtől péntekig vehető igénybe, illetve szakorvosi javaslat alapján diétás étkeztetést tudunk biztosítani. Az étkeztetés térítésköteles szolgáltatás.

          Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevétele térítésmentes és – a hatósági intézkedéssel érintett esetek kivételével – önkéntes.

A szolgáltatás nyújtása történhet egyszeri esetkezelésként, illetve a klienssel kötött megállapodás alapján, amely egy hosszabb távú segítő tevékenységet jelent.

Főbb feladatai:

 • szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás: családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése,
 • az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése,
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küzdők, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása,
 • kríziskezelés, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatás (ingyenes ruhaválogatási lehetőség, rendszeres pékáru és zöldség-gyümölcs osztás szerdai és pénteki napokon a családsegítő helyiségében rászoruló mogyoródi lakosok részére.),
 • szociális segítőmunka; a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítése, a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával elősegíteni a gyermek problémáinak rendezését, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása,
 • a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében,
 • a válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz és gyermekjóléti alapellátásokhoz, különösen a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz történő hozzájutásának szervezése,
 • tájékoztatás az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról, illetve abba a gyermek örökbefogadáshoz való hozzájárulás szándékával történő elhelyezésének lehetőségéről,
 • a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése,
 • a gyermek panaszának meghallgatása, és annak orvoslása érdekében a szükséges intézkedés megtétele,
 • a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, szociális diagnózis készítésében való közreműködés,
 • egyéb gyermekjóléti alapellátások önkéntes igénybevételének kezdeményezése és szükség esetén személyes közreműködéssel is segíteni a szociális alapszolgáltatások, egészségügyi ellátások, pedagógiai szakszolgálat igénybevételét,
 • a gyermek súlyos veszélyeztetettsége esetén azonnali intézkedés megtétele a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében,
 • a gyermek súlyos veszélyeztetettsége esetén tett hatósági intézkedés során együttműködés a gyermekjóléti központ munkatársával,
 • a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése, a törvényben meghatározott tagjaival való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása (havi egy alkalommal közös megbeszélés az oktatási-nevelési intézmények, az egészségügyi intézmények, a szociális intézmények dolgozóival),
 • közösségfejlesztő programok szervezése, valamint egyéni és csoportos készségfejlesztés,
 • szabadidős programok szervezése,
 • hivatalos ügyek intézésének segítése,
 • a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának segítése,
 • felkérésre környezettanulmány készítése,
 • a településen élő gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel kísérése,
 • a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetésének kezdeményezése.

2016. január 1-től a gyermekjóléti szolgáltatás keretén belül ellátandó feladatok közötti munkamegosztás céljából járási szinten létrejöttek a család- és gyermekjóléti központok, amelyek feladatuk szerint a hatóság közeli intézkedéseket igénylő gyermekvédelmi ellátásokkal (védelembe vétel, nevelésbe vétel, családba fogadás, utógondozás) foglalkoznak, valamint olyan speciális szolgáltatásokhoz való hozzáférést biztosítanak, mint jogi tanácsadás, pszichológus, családterápia, kapcsolattartási ügyelet, mediáció.