Hírek

Elérhetőségek

Álláspályázat a Mogyoródi Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál családsegítő munkakör betöltésére 2 fő részére

A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

2 fő családsegítő munkakör betöltésére

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

 A munkavégzés helye:

Pest megye

Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2146 Mogyoród, Dózsa György út 25.

 A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

A Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál egyénekkel, családokkal és gyermekekkel szociális segítő tevékenység végzése.

 Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pótlékok megállapítására a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet az irányadó.

Egyéb meghatározott juttatások tekintetében MOGYORÓD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete az irányadó.

 Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú végzettség, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész szerint felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, szociológus, felekezeti szociális munkás, viselkedéselemző, közösségi szociális munkás, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, játék- és szabadidő-szervező tanár, addiktológiai konzultáns vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember.
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).
 • Magyar állampolgárság,
 • Büntetlen előélet,
   
 • A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • A pályázó ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • A pályázóval szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

 A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Helyismeret.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével.
 • Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (teljes körű).
 • Iskolai végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata.
 • A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • Nyilatkozat arról, hogy zárt vagy nyilvános ülésen kéri a pályázat megtárgyalását.
 • A pályázó hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn, és nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

 A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. július 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. június 28.

 A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Mogyoród Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.). Kérjük a zárt borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „családsegítő”.

Emailben: Sohajdáné Króner Judit nevére a kroner.judit@mogyorod.hu email címen keresztül.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Körmöci Krisztina nyújt, a 06-70/251-82-00 telefonszámon.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az intézményvezető dönt, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Pályázatokkal kapcsolatos adatkezelésről bővebb információ az önkormányzat honlapjának https://mogyorod.asp.lgov.hu/allasajanlatok menüpont alatt található.

 A pályázat elbírálásának határideje:

2020. június 30.

 Egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített munkaviszony esetén - a Kjt. 21/A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével - 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

 A személyes adatok kezelője: Mogyoródi Polgármesteri Hivatal, az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, illetve a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, illetve megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót.