Hírek

Elérhetőségek

Állás pályázat óvodavezetői pozíció betöltésére

Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mogyoródi Pillangós Óvoda

óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2146 Mogyoród, Veresegyházi út 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügy igazgatási, vezetői jogok gyakorlása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényen túl a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. sz. melléklete, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképesítés,
 • pedagógus-munkakörben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • a nevelési-oktatási intézményben óvodapedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítések
 • pedagógus szakvizsga keretében megszerzett intézményvezetői szakképesítés,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség, büntetlen előélet.
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • intézményvezetői gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • a szakmai gyakorlat, a pályázati felhívásban megfogalmazott egyéb feltételeknek történő megfelelés hitelt érdemlő igazolása
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozatát, melyben hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához, valamint, hogy pályázati anyagát a pályázati eljárásban – véleményezésben, elbírálásban – résztvevő harmadik személyek megismerhessék,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben az 1992. évi XXXIII. tv. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8537/2022. , valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető.
 • Elektronikus úton Sohajdáné Króner Judit részére a kroner.judit@mogyorod.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselő-testület dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. szeptember 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A magasabb vezető beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető. A magasabb vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői beosztásból eredő feladatait. A közalkalmazott által betöltendő munkakör: óvodapedagógus. A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónap próbaidő megállapítása kötelező. A pályázó a pályázat benyújtása előtt tájékoztatást kap személyes adatai kezeléséről. A személyes adatok kezelője: Mogyoródi Polgármesteri Hivatal, az adatkezelés célja: a tisztségre megfelelő pályázó kiválasztása, az adatkezelés jogalapja: EU 2016/679. számú rendelet 6. cikk 1.) bekezdés a) pontja alapján az érintett magánszemély hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: a sikeres pályázó kiválasztását követő 8. munkanapig, ezt követően a sikertelen pályázati anyagok visszaküldésre kerülnek. A személyes adatokat megismerő személyek köre: a pályázati kiírás technikai megvalósításában közreműködő köztisztviselők, illetve a pályázatról döntő személyek. Egyéb tájékoztatás: a pályázó kifejezett nyilatkozatában visszavonhatja pályázatát, kérheti személyes adatai törlését, illetve megtekintheti a részletes adatkezelési tájékoztatót. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.