Hírek

Elérhetőségek

Ajánlatkérés/indikatív ajánlatkérés belső ellenőórzési feladatok ellátására

 

AJÁNLATKÉRÉS / INDIKATÍV AJÁNLATKÉRÉS

A Beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendről szóló 3/2017.(IV.10.) számú polgármesteri és jegyzői együttes utasítás 2. 15. b) pontja alapján.

1. Ajánlatkérő megnevezése és elérhetősége: Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., dr. Fila László jegyző: jegyzo@mogyorod.hu

2. Beszerzés tárgya, mennyisége:

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, az általa fenntartott költségvetési szervek (Mogyoródi Polgármesteri Hivatal, Mogyoródi Pillangós Óvoda, Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Juhász Jácint Művelődési Ház-Könyvtár), valamint a Mogyoródi Roma és a Mogyoródi Román Nemzetiségi Önkormányzatok belső ellenőrzési feladatainak ellátása.

3. Beszerzés tárgyának szakmai, műszaki, technikai leírása:

- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott belső ellenőrzési, valamint belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása,

- az ellenőrizendő és ellenőrzött intézményekkel való folyamatos kapcsolattartás és tanácsadás

4. Teljesítéssel kapcsolatos elvárások (határideje, helye stb.):

Ajánlatot azok a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § (1) bekezdés 6. pontja szerinti gazdálkodó szervezetek adhatnak, akiknek a belső ellenőrzési feladatokat ténylegesen ellátó tagja, illetőleg munkavállalója megfelel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. §-ában foglalt követelményeknek.

Ajánlattevővel szemben a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 20. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem állhat fenn.

Ajánlattételi határidő: 2020. augusztus 1.

Ajánlatok benyújtásának helye: A pályázatokat a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalnak (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) címezve, zárt borítékban postai úton, vagy személyesen a Mogyoródi Polgármesteri Hivatal Titkárságán lehet benyújtani.

Szerződéskötés és a tevékenység megkezdésének időpontja: a szerződés megkötését követően. A belső ellenőrzési tevékenység 2020. június 1-jét követő időszakra terjed ki.

A borítékon fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „Ajánlat belső ellenőrzési feladatok ellátására 2020.06.01-től”.

Határidőben benyújtott ajánlatnak azt kell tekinteni, amely legkésőbb a benyújtási határidő utolsó napján 12 óráig a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalba beérkezett.

Bővebb tájékoztatást ad: Tenki Péter aljegyző (06-28/540-716/240. mellék).

Ajánlatkérő a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Bírálati szempont: összességében a legkedvezőbb ár.

Elbírálási határidő: a benyújtási határidő lejártát követő 15 napon belül.

Ajánlatkérő nevében eljárva a döntés meghozatalára a jegyző, akadályoztatása esetén az aljegyző jogosult.

Az elbírálás eredményéről történő értesítés papír alapú levélben, vagy e-mail útján történik.

5. Ajánlattételhez szükséges információk (formai követelmények, ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok stb.):

 • a) Ajánlattevő neve, adatai, elérhetősége.
 • b) Ha az Ajánlattevő gazdasági társaság, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetén aláírás minta.
 • c) Ha az Ajánlattevő gazdasági társaság, akkor kerüljön megnevezésre a belső ellenőrzést végző személy neve.
 • d) A belső ellenőrzést végző regisztrációs száma.
 • e) Ajánlattevő nyilatkozata köztartozás mentességéről.
 • f) Ajánlattevő tevékenységének rövid szakmai bemutatása.
 • g) A belső ellenőrzést végző személy szakmai önéletrajza, képesítést igazoló dokumentumainak másolata.
 • h) Referenciák felsorolása az államháztartás alrendszereiben szerzett tapasztalatok ismertetése.
 • i) Ajánlattevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy személyében összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.
 • j) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy az ajánlatában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.
 • k) Ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy ajánlatát az elbírálásában résztvevők megismerhetik.
 • l) A felhívásban szereplő tevékenységre vonatkozó szerződés tervezete, amely tartalmazza az ajánlati árat is, a belső ellenőrzési díj mértékét és a fizetési feltételek meghatározását munkaórában.

6. Ajánlati kötöttség: javasolt az ajánlat benyújtásától számított 60 nap

7. Szerződéstervezet (adott esetben): szükséges.

A megbízás időtartama: határozatlan idejű, 30 napos felmondási határidővel.

FIGYELEMFELHÍVÁS:

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül elálljon az ajánlatkérési, beszerzési, szerződéskötési szándékától, illetve az ajánlatkérést módosítsa, visszavonja. Ajánlatkérőt az eljárás eredményeként szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ajánlatkérő az ajánlatkérés eredményeként egy vagy több ajánlattevővel is jogosult szerződést kötni. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy bármikor bármely más gazdasági szereplővel szerződést kössön azonos tárgyban.

Mogyoród, 2020. július 16.

dr. Fila László jegyző sk.