Hírek

Elérhetőségek

Ingatlan értékesítés - pályázati úton - 1577/109 hrsz alatti belterületi építési telek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.) kétfordulós, nyílt pályázati felhívása az önkormányzat tulajdonában álló, Mogyoród 1577/109 hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítésére.

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.), mint kiíró (továbbiakban: Kiíró) pályázatot hirdet Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 1/1 hányadban tulajdonában lévő, Mogyoród 1577/109 hrsz-ú, 700 m2  területű (magassági beépítési korlát 60 m magasságig; jogosult: Magyar Műsorszóró Vállalat), kivett beépítetlen terület megnevezésű, belterületi, kertvárosias lakóterület besorolású, Lke-3 építési övezetbe tartozó (lakóházak építhetők), per- és tehermentes, (közműhálózatok kiépítése megtörtént) pályázat útján történő értékesítésére.

 

Mogyoród Nagyközség Önkormányzata a pályázatot kétfordulós, nyílt eljárásban folytatja le. A pályázatokat teljes bizonyító erejű magánokirat formájában (magánszemély esetén két tanú aláírásával, gazdasági társaság esetén cégszerű aláírással) lehet benyújtani.

 

I. forduló: Pályázat benyújtása

II. forduló: Versenytárgyalási szakasz

 

I. Forduló - Pályázat benyújtása

 

A pályázatot helyrajzi szám szerint lehet benyújtani.

 

A részletes tájékoztatót a titoktartási nyilatkozat ellenében lehet átvenni, amennyiben a pályázó ezt igényli. 

 

 • Az irányadó eladási ár összege:

Mogyoród 1577/109 hrsz-ú, ingatlan összege bruttó 11.230.000, -Ft (azaz bruttó tizenegymillió kettőszázharmincezer forint.)

 

 • A pályázaton részt vehet bármely személy, aki betartja a pályázat feltételeit és nem esik tulajdonszerzési korlátozás alá.

 

 • A kétfordulós pályázat nyertese II. fordulóban a legmagasabb vételár ajánlatot tevő, érvényes pályázatot benyújtó pályázó lesz.

 

 • A pályázatokat írásban, zárt borítékban, 2 (két) példányban kell benyújtani, megjelölve az eredeti példányt. A zárt borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Mogyoród 1577/109 hrsz., alatti ingatlan megvásárlására.”

 

 • A pályázatokat személyesen vagy postai úton, a pályázó cégszerű aláírásával, illetve magánszemély esetén két tanú aláírásával, magyar nyelven kell eljuttatni, oly módon, hogy azoknak 2018. november 15. 14.00 óráig kell beérkezniük a Mogyoródi Polgármesteri Hivatalhoz (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.)

 

 • A pályázó ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt és a vagyontárgyra vonatkozó szerződés megkötéséig fennáll.
 • A pályázatok elbírálását követően az adásvételi szerződést a nyertes pályázó a pályázat elbírálását követő 10 napon belül köteles megkötni. Amennyiben e kötelezettségének nem tesz eleget, a szerződéskötés jogát elveszíti és arra Mogyoród Nagyközség Önkormányzata jogosult ismételten pályázati felhívást közzétenni és annak eredményétől függően adásvételi szerződést kötni.
 • A vételár megfizetése egy összegben, az adás-vételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül, Mogyoród Nagyközség Önkormányzata számlájára, átutalással történik. A teljesítés, az összegnek a számlán való megjelenésének időpontja. Amennyiben a vételár vagy annak egy része fenti határidőn belül nem kerül kiegyenlítésre, úgy a Kiíró jogosult a szerződéstől elállni, a kifizetett vételár a pályázati biztosíték kivételével visszajár.
 • A nyertes pályázót terhelik az ingatlan átírásának teendői és költségeit is viselni köteles. A földhivatali nyilvántartáson való átvezetést a vételár teljes kiegyenlítése után lehet kezdeményezni.
 • A Kiíró csak a helyi építési szabályzatban előírtak szerinti beépíthetőségért vállal szavatosságot.
 • A Kiíró pályázati biztosítékként 1.000.000.-Ft, azaz egymillió forint pályázati biztosíték megfizetését köti ki. A pályázati biztosítékot a pályázat benyújtásával egyidejűleg kell a Mogyoród Nagyközség Önkormányzata ERSTE Bank Hungary Zrt. 11600006-00000000-80747897 számú számlájára átutalással teljesíteni. Amennyiben a pályázati biztosíték fenti határidig nem kerül kiegyenlítésre, úgy a pályázat érvénytelen. A pályázati biztosíték a nyertes pályázó esetén a vételár részét képezi és foglalóként funkcionál a szerződés megkötésétől kezdődően. A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosíték visszautalásra kerül a döntést követő nyolc munkanapon belül a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pályázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés előtt pályázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a döntésben meghatározott határidő alatt a szerződést nem köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kamatot nem fizet.
 • A pályázó a szerződéskötésig köteles titokban tartani a pályázaton való részvételét, az általa beadott pályázatnak az adatait, vagy ajánlata visszavonásának tényét, illetve ajánlata tartalmát.
 • A kiíró irányár alatti árat nem fogad el. Az irányár alatti áron beadott pályázat érvénytelen.
 • Részarányra pályázatot benyújtani nem lehet, az ilyen pályázat érvénytelen.
 • Kiíró fenntartja jogát, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatokat eredménytelennek minősítse, és egyik pályázóval se kössön szerződést.
 • A pályázaton értékesítendő ingatlan per- és tehermentesek. A földrészletre a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
 • A pályázat nyertesével nem köthető meg a szerződés, amennyiben személyazonosságát nem igazolja, adóazonosító jelét nem adja meg, illetve nem igazolja, hogy átlátható szervezet vagy igazolása alapján megállapítható, hogy nem átlátható szervezet.

 

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát, különösen:

 1. magánszemély esetén: név, születési év, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány száma, személyi száma, adóazonosító jele;
 2. gazdasági szereplő esetén: cég neve, székhelye, képviselő neve, cégjegyzék/nyilvántartási száma, statisztikai számjele, adószáma, pénzforgalmi számláját vezető pénzintézet neve és számlaszáma;
 3. a megajánlott bruttó vételárat;
 4. nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról;
 5. nyilatkozatot az ajánlati kötöttségről;
 6. nyilatkozat arról, hogy pályázó minden külön engedély nélkül jogosult Magyarországon ingatlant szerezni és, hogy a pályázó ingatlanszerzési képessége korlátozva nincs.
 7. nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy az ellenszolgáltatás összegének nyilvánosságra hozatalát nem tilthatja meg;
 8. szervezet pályázata esetén a pályázatnak tartalmaznia kell az aláírási címpéldányt és arról való nyilatkozatot, hogy a szervezet átlátható szervezet;
 9. nyilatkozatot arról, hogy tudomásul veszi, hogy a Magyar Államnak elővásárlási joga van.

 

Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő szerződés-tervezetet is csatoljon pályázatához.

A pályázatok felbontásának helye és ideje:

Mogyoród Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.)

2018. november 15. 15.00 óra

A pályázatok elbírálásának időpontja:

A kétfordulós pályázat első fordulójának lezárultát követő rendes Képviselő-testületi ülés (2018. november 28.)

  A pályázókat 2018. december 7. napjáig írásban értesítjük a második szakaszon való részvételről. Amennyiben 1-nél több pályázat határidőre nem érkezik és az megfelel a kiírásban foglaltaknak II fordulóra nem kerül sor.

Az ingatlannal kapcsolatos információkért felelős személyek:

Paulovics Géza polgármester (70/412-0247) Kigyósi Katalin műszaki, településüzemeltetési és beruházási irodavezető (30/955-9181), Kulcsár Nyina műszaki ügyintéző (30/230-7648), Mogyoród Polgármesteri Hivatal (2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.)

Az ingatlan megtekintésének időpontjai:

Az ingatlanok bekerítetlenek, belterületi telkek, ezért a földrészletek korlátozás nélkül megtekinthetőek.

Az ingatlan átadása:

A pályázatok elbírálását követően, az adás-vételi szerződés megkötésének időpontjában történik.

                                                                                           Paulovics Géza

                                                                                             polgármester